Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 27 Sep 2012Rett til å utnytte fall i kunstige vassdrag - Høyesteretts dom i Fagervollansaken - Rt 2012 side 808.


Dato: 27 Sep 2012
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29, Oslo

Agenda: 
I Lovdatas sammendrag av avgjørelsen beskrives problemstillingen slik:
Ved en kraftutbygging på 1970-tallet medførte overføringer at det på en strekning ble skapt en ny elv, og at en nedenforliggende strekning i vassdraget fikk økt vannføring. I forbindelse med en etterfølgende utbygging i samme vassdrag oppsto tvist mellom grunneieren og utbyggeren om hvem som var eier av fallrettighetene for de overførte vannmengdene. Høyesterett kom i likhet med de tidligere instanser til at fallrettighetene tilhørte grunneieren, jf. hovedregelen i vannressursloven § 13, idet det ikke forelå særlige rettsforhold som kunne føre til et annet resultat.

Innledere blir Henrik Bjørneby fra UiO og Jens Naas-Bibow fra Thommessen. Som vanlig åpner vi også for debatt !


Annet: 
Som vanlig blir der lett servering. Vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen mandag 25. september kl 13.00. Bruk linken nedenfor!


Referat

Torsdag 27. september 2012 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Temaet for møtet var ”Rett til å utnytte fall i kunstige vassdrag - Høyesteretts dom i Fagervollansaken - Rt 2012 side 808”.

Det var 17 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ga først ordet til Henrik Bjørneby fra UiO. Deretter fikk Jens Naas-Bibow fra Thommessen ordet. Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen de to innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.50. Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter