Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 12 Mai 2016Førstekonsulent i juridisk seksjon i NVE Even Vegard Dalen innleder til diskusjon om emnet "Reindrift og rein kraft - Rettssubjekter og rettigheter i reindriften ved kraftutbygging"


Dato: 12 Mai 2016
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Kraftutbygging i reinbeiteområder forutsetter at tiltakshaver har inngått nødvendige avtaler med rettighetshavere i reindriften, eller ervervet nødvendige rettigheter fra disse gjennom ekspropriasjon.

Reindriften består av flere lag av kollektive rettigheter som til sammen utgjør et nettverk av grupperettigheter over store deler av Norge. Det har skjedd en endring i synet på de spesielle rettighetsforholdene i reindriften i løpet av de siste 15 årene. Dette kommer til uttrykk i lovgivning, rettspraksis og teori.

En overgang fra en mer myndighetsstyrt forvaltning til en privatstyrt rettighetsmodell aktualiserer også nye spørsmål. Dette gjør det nødvendig med en nærmere avklaring av hvem som er innehaver av rettighetene og hvem som kan representere rettighetene under konsesjonsbehandlingen, i avtaler om erstatning og ved domstolsbehandling av arealbruksrettigheter eller erstatningskrav.
Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 10. mai kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 12. MAI 2016

Torsdag 12. mai 2016 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 23 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Møteleder var Odd Stiansen. Etter minglingen ønsket han velkommen, og ga ordet til førstekonsulent i NVE Even Vegard Dalen, som holdt et foredrag om

Reindrift og rein kraft – Rettssubjekter og rettigheter i reindriften ved kraftutbygging

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.35.


Lilleaker, den 13. mai 2016 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter