Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

RESULTATET AV VÅR UNDERSØKELSE OM ”MEDLEMMENES” REFERANSER

Opprettet: 16.Aug 2007 14:16:03
Skrevet av: Odd Stiansen


Før sommerferien sendte vi ut et spørreskjema til alle på vår e-postliste. Nedenfor følger spørsmålene, med en opptelling av avkryssinger i kursiv. Det kom 21 svar. Mange har krysset av for flere alternativer (hvilket vi også hadde åpnet for), på enkelte spørsmål er derfor antall avkrysninger høyere enn 21.

Sekretariatets kommentarer følger etter de enkelte spørsmål.

1. Møtetidspunkt

Når passer det best for deg å starte møtene ?

 Frokostmøte (dvs ca 8.30) - 3 svar
 Lunsjmøte (dvs ca 12) – 7 svar
 På slutten av arbeidsdagen (14 – 14.30) – 2 svar
 Kl 16.00 - 3 svar
 Kl 17.00 – 7 svar
 Kl 19.00 - 2 svar
 Har ingen sterke preferanser - 2 svar

Det synes som om det er to alternativer: lunsjmøte og møte like etter arbeidstid. Det er liten interesse for kveldsmøter (kl 19.00) slik vi hadde det tidligere eller frokostmøter.


2. Møtested

Hvor passer det best for deg at møtene holdes ?

 Hos NVE – 5 svar
 I sentrum, for eksempel på universitetet – 10 svar
 Har ingen sterke preferanser – 8 svar

Det er verdt å merke seg at av de som har en preferanse, har sentrum dobbelt så stor oppslutning som NVE. Dette reflekterer antagelig det forhold at mange arbeider i sentrum, eller lett kan komme dit (selv i ettermiddagsrushet)

3. Godkjenning av møtene som etterutdanning for advokater

3.1 Ville det være av interesse for deg om møtene ble godkjent som del av den obligatoriske etterutdanningen for medlemmer av Advokatforeningen ?

 Ja - 12 svar
 Nei - 5 svar

3.2 Ville slik godkjenning føre til at du vil delta hyppigere på møtene enn du gjør i dag ?

 Ja - 4 svar
 Nei – 11 svar

Det er altså stor interesse for å få møtene godkjent som etterutdanning, men slik godkjenning vil antagelig i beskjeden grad øke deltakelsen på møtene.


4. Temaer for møtene

Hvilke av de følgende områdene er du mest interessert i ? (Kryss av 1 eller 2 områder)

 Energirett Vassdragsrett – 17 svar
 Vassdragsrett – 11 svar
 Miljørett – 5 svar
 Tingsrett – 4 svar

Er det spesielle temaer du kunne tenke deg tatt opp ?
1. NVJF er for ensidig med fokus på utbygger/selskapsinteresser. Svært sjelden at andre syn blir gitt tid eller blir forespurt om å hold innlegg
2. Nett-tariffering, problemstillinger rundt småkraftverk, klimakvoter og kanskje en orientering om HRs dom vedr. magnetfelt.
3. Dagsaktuelle temaer, gjerne større innslag av uformell meningsutveksling mellom reguleringsmyndighetene og bransjeaktørene
4. Konsesjonsreglenes innvirkning og konsekvens for avtaleutforming

Her skjedde det en glipp under utarbeidelsen av spørreskjemaet, det første alternativet skulle vært Energirett, ikke ”Energirett Vassdragsrett”. Dette gjør det litt vanskelig å si hva respondentene egentlig har ment når de krysset av for det første svaralternativet – det er mulig at den store oppslutningen her gjenspeiler at mange mener at vi bør dekke både energirett og vassdragsrett.

Svarene bekrefter det vi ser av deltakelsen på møtene: Den tradisjonelle vassdragsretten står sterkt, mens miljørett og tingsrett har mindre oppslutning.

Kommentaren om at ”NVJF er for ensidig med fokus på utbygger/selskapsinteresser” er interessant. Det er riktig at programkomiteen/sekretariatet har hatt langt sterkere representasjon fra utbyggingsinteressene enn fra for eksempel verneinteressene. Dette reflekterer nok også hvem som har vært interessert i forumets møter, jf at det er forholdsvis få som prioriterer miljørett som tema. Vi bør imidlertid bli flinkere til å trekke inn andre interesser, også når vi diskuterer typiske utbyggingstemaer.

5. Annet

Hvor ofte er du på møter i NVJF ?

 Er på de fleste møtene – 4 svar
 1-2 ganger pr år – 12 svar
 Sjeldnere enn 1 gang pr år – 6 svar

6. www.nvjf.no

NVJF har nettopp etablert sin egen hjemmeside, nvjf.no. Hva mener du vi bør legge inn der ?

 Opplysninger om fremtidige møter – 19 svar
 Presentasjoner fra avholdte møter – 17 svar

Eventuelle andre forslag:
1. Linker til andre nettsteder, rettskilder, medlemmers websider etc.

Det er altså også stor interesse for informasjon om møter som alt er holdt (17 av 21 ønsker dette.

Med hensyn til forslaget om linker til andre nettsteder, er jeg i tvil om vi vil kunne konkurrere med hva man finner av linker på f. eks. Lovdatas sider. For den som søker etter medlemmers nettsteder, vil det vel være enklere å bruke Google eller andre søkemotorer.


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter