Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

V E D T E K T E R

vedtatt på konstituerende møte 27. september 1989, endret 27. mars 1990.


§ 1 FORMÅL
Norsk Vassdragsjuridisk Forum har som formål å fremme interesse for og kunnskap om vassdragsrett og tilgrensende rettsområder, ved møtevirk¬somhet, seminarer, utgivelse av publikasjoner og lignende.


§ 2 ARRANGEMENTER
Det holdes til vanlig 2 - 5 møter i året om aktuelle temaer. Disse møter er åpne for alle.

I tillegg kan programkomiteen beslutte å arrangere seminarer etc. Også disse skal så langt som mulig være åpne for alle, men programkomiteen kan om nødvendig begrense deltakelsen.


§ 3 PROGRAMKOMITE
Program for Forumets møter settes opp av en programkomite på 3 5 medlem¬mer. Denne velges for et kalenderår om gangen. Valg finner sted på et av Forumets møter i høstsemesteret.

Ved større arrangementer så som seminarer etc., kan programkomiteen over¬late ansvaret for arrangementet til en ad hoc programkomite eller en bedrift/ institusjon.


§ 4 SEKRETARIAT
Driften av Forumets sekretariat forestås av en institusjon eller bedrift som velges for et kalenderår om gangen på et av møtene i høstsemesteret.

Sekretariatet forestår forvaltningen av Forumets midler, etter retningslinjer gitt av programkomiteen. Regnskapet revideres av en av programkomiteens medlemmer utpekt av denne.


§ 5 ENDRING AV VEDTEKTENE ELLER OPPLØSNING AV FORUMET
Forslag om endring av disse vedtekter, eller Forumets oppløsning sendes sekretariatet, som sørger for at dette refereres i innkallingen til neste møte. Forslaget må der få to tredjedels flertall for å være vedtatt.

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter