Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Her har du oversikten over de møter vi har holdt !

Opprettet: 21.Feb 2008 16:04:54
Skrevet av: Odd Stiansen


Vi har satt opp en oversikt som går helt tilbake til stiftelsen av NVJF i 1987. Oversikten viser år/mnd møtet ble holdt, tittelen, og (i parantes) antall fremmøtte.

1989/09 Rettslige spm knyttet til grunnvann (29)
1989/12 Plan- og bygningsloven: betydning for aktiviteter i og ved vassdrag (35+)
1990/03 Svakheter ved vassdragslovgigningen (30)
1990/04 Problemer knyttet til utløpet av vassdragskonsesjoner(42)
1990/11 Den nye energiloven (45)
1991/03 Vannbruksplanlegging (37)
1991/10 Force majuere situasjoner i vassdrag, med utgangspunkt i situasjonen i Øyeren våren 91 (41)
1993/06 EF/EØS – Norsk vannkraft (26)
1993/11 Revisjoner av kraftverk og ledninger – forholdet til konsesjonslovgivningen og plan- og bygningsloven (31)
1994/06 Utkast til ny skjønnsprosesslov (19)
1994/08 Vannressursloven NVE (60)
1995/05 Krafthandel i nytt marked (30)
1996/10 Kraftmangel 1996-97 (28)
2000/11 OEDs forslag til tappestrategier (40)
2001/03 Saltkraft (25)
2001/11 Garanti og kapitaltilførsel til Statkraft SF – forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler (29)
2002/02 Hjemfallsrett i et EØS-rettslig perspektiv (28)
2002/04 Forholdet mellom plan- og bygningsloven og vassdragslovgivningen (55)
2002/11 Revisjon av konsesjonsvilkår (30)
2003/01 OEDs forslag til nye hjemfallsregler (60)
2003/09 Konkurranseloven – hva er det relevante markedet på kraftsektoren ? (22)
2003/11 Sertifikatmarked og vannkraft (26)
2004/03 Nytt i EUs nye El-direktiv/forordning (28)
2004/12 Hjemfallsutvalgets innstilling Haavind Vislie (35)
2005/10 Eget kraftmarked for industrien? (36)
2006/03 Prisdannelsen i kraftmarkedet (18)
2006/04 Eldirektiv II – endringer i energiloven (22)
2006/11 Forsyningssikkerhet i norsk og nordisk perspektiv (25)
2007/03 Eierskapsmeldingen og dens betydning for de statlige aktørene på energisektoren (13)
2007/04 Utfordringer ved magasinbruk i en markedsbasert kraftomsetning (25)
2007/10 Offentlig eierskap til vannkraften – hjemfall fra provisorisk anordning til lovproposisjon (38)
2008/04 Fallerstatninger - hva nå ? (28)
2008/10 Konsesjonskraft, med hovedvekt på prisen på denne kraften (22)
2009/02 Utleie av vannkraftproduksjonen (35)
2009/04 Offshore vindkraft (28)

Sum 1989 - våren 2009: 35 møter med i alt 1121 deltakere


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter